Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir UAB „Luksaros sprendimai“ (juridinio asmens kodas 303388479, buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16H, LT-03111 Vilnius) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje gerasviesa.lt susijusios nuostatos.
Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.4. Pirkti prekes interneto parduotuvėje gerasviesa.lt turi teisę išimtinai tik:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje gerasviesa.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje gerasviesa.lt Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „APMOKĖTI“.
3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos gerasviesa.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnį pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „gerasviesa.lt“ internetine parduotuve, per keturiolika dienų nuo prekės gavimo dienos, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes tuo atveju, jeigu: prekė nebuvo naudojama, nepakito jos išvaizda, prekė nebuvo sugadinta  bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė. 
4.3. Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje numatyta, kad Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes tuo atveju, jeigu prekės buvo nenaudotos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės nepraradusios prekinės išvaizdos, taip pat vartotojas turi turėti įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve gerasviesa.lt.
5.2. Pardavėjas turi teisę užsakymą pradėti formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo gavimo momento.
5.3. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą tokiu atveju, jei prekė vėluoja dėl aplinkybių kurios nuo Pardavėjo nepriklauso (pvz. gamintojas prekių neturi sandėlyje, transporto kompanija vėluoja pristatyti prekę ir pan.). Pardavėjas įsiareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją.

5.4. Pardavėjas neįsipareigoja pirkėjui kompensuoti jokių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.
5.5. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti E-parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės gerasviesa.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti gerasviesa.lt. Gerasviesa.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju gerasviesa.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4. Interneto parduotuvės gerasviesa.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.5. Prekių užsakymo metu Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.
6.6. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu ne vėliau prieš 2 darbo dienas prieš prekių pristatymą.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje gerasviesa.lt skelbiamos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje gerasviesa.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme gerasviesa.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą.

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.2285 straipsnio 2 dalis).

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte: T. Ševčenkos g. 16H, Vilnius, LT-03111.
10.2. Prekių pristatymo paslauga:
10.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
10.2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.2.4. prekių pristatymo mokestis, jei prekės (-ių) suma mažesnė nei 65 eurai (su PVM), yra 4,50 eurų. Pirkėjas prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą.
10.2.5. Papildomas prekių pristatymo (transportavimo) mokestis gali būti skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį; kai kliento laukiama ilgiau nei 15 min. prieš tai suderinus su Pirkėju pristatymo laiką; į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.
10.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte:
10.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per  14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Terminas skaičiuojamas nuo momento kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjui, kad užsakymas jau paruoštas atsiėmimui.
10.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
10.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą, kuriame turi nurodyti priežastį (prekės trūkumą ar kt. priežastį)  ir  vieną pasirinktą reikalavimą – pakeisti nekokybiškas prekes arba grąžinti pinigus. Pirkėjas turi teisę nepriimti nekokybiškų prekių tik atlikus nurodytus veiksmus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
10.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Visų E-parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje, esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo klaidų ar prastos kokybės medžiagų.
11.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
11.5. Garantija neteikiama, jei nepateikiamas  pirkimą patvirtinantis dokumentas.
11.6. Garantija netaikoma:
11.6.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų instrukcijoje;
11.6.2. jei prekė yra mechaniškai pažeista;
11.6.3. jei gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;
11.6.4. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
11.6.5. dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (dirželiai, laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
11.6.6. gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
11.6.7. jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.);
11.6.8. gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
11.6.9. jei naudojami komponentai neatitinka keliamų reikalavimų (srovės stiprumas, grąžto skersmuo ir t.t.);
11.6.10. jei prekė buvo remontuota ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;
11.6.11. jei prekė buvo ardyta ar kitaip paveikta;
11.6.12. jei šviestuvus sumontuoja atitinkamos kvalifikacijos neturintis elektros prietaisų specialistas;
11.6.13. kaitrinėms lempoms, šviestuvo komplektacijoje esančioms lempoms.

12. Prekių grąžinimas

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
12.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke) ir originaliomis sudedamosioms dalims. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke ir pateikti ją kartu su grąžinama preke(ėmis).
12.3. Vartotojas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 5 dalimi „nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui“. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 6 dakies nuostatomis, vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
12.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir laisva forma supildytą grąžinimo dokumentą, kuriame nurodoma prekės grąžinimo priežastis;
12.4.6 grąžinant prekę nenurodžius priežasties, Pirkėjui tenka visos su grąžinimu susijusios išlaidos.
12.4.7 grąžinant prekę ne dėl gamyklinio broko Pirkėjas įsipareigoja padengti Pardavėjui visas su prekės siuntimu patirtas išlaidas.
12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
12.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti adresu T. Ševčenkos g. 16H, Vilnius (UAB „Luksaros sprendimai“) darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos, atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Prekių grąžinimo išlaidas visais atvejais padengia Pirkėjas. Kai grąžinama gauta ne ta ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę analogiška kokybiška preke. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
12.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
12.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
12.9. Pirkėjas neturi teisės persigalvoti ir atšaukti užsakymą bei grąžinti prekę (-es), jei E-parduotuvėje įsigijo prekes, kurios buvo pagamintos pagal užsakymą arba pritaikytos Pirkėjo individualiems poreikiams.

12.Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės gerasviesa.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės gerasviesa.lt.
13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

14. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Gerasviesa.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
15.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
15.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Kontaktai

KLAUSKITE

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Tema

Jūsų žinutė